Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.  

Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie, pokój Nr 4

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?:

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie.  

NIE PRZYSŁUGUJE jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę:

-  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

-  podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

-  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 osoba wymagająca opieki:

została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

-  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

-  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Na jaki okres ustala się prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Jeżeli jednak w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (wtedy prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego).   Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego: Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się zasiłek w wysokości 1/30 zasiłku miesięcznego za każdy dzień. 

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dowód osobisty dokumenty wymagane do ustalenia dochodu:

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy  albo oświadczenie o dochodach  podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP  itp.),

oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej, dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu  (świadectwo pracy, PIT, itp.), dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych, inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Zegar

logo za życiem

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny