Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

Przemoc- Zespół Interdyscyplinarny

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

                                                             Informujemy, że przy Ośrodku Pomocy Społecznej  w Przemkowie działa:          

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE

Kontakt osobisty: OPS  ul. Powstańców Styczniowych  7 II pietro pokój nr 2

                                                                                                        Kontakt telefoniczny: 76 8319 140

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół obejmujący grupę profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na problem przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą powołani przez Burmistrza Przemkowa przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).  

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego  

1. Wypracowywanie i wdrażanie zasad współpracy oraz procedur postępowania i reagowania przez służby, instytucje, organizacje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Aktualizacja i realizacja zapisów “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

3. Integrowanie i koordynowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji, służb, organizacji i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożony przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku  lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grupy mogą także wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracą każdej grupy roboczej kieruje pracownik socjalny rejonu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby / rodziny doświadczającej przemocy lub w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy, zwany liderem grupy roboczej. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych (art. 9c pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Adresaci działań podejmowanych przez Zespół   Adresatami działań podejmowanych przez członów Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy miasta Przemków, a w szczególności:

- rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka. rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).

- rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, w których dochodzi do stosowania przemocy. rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego z instytucjami  

Zespół współpracuje z:

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemkowie 2. Komisariatem Policji w Przemkowie 3. Z Placówkami Oświatowymi : przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi 4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemkowie 5. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie 6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 7. Organizacjami pozarządowymi.  

Fundacja Centrum Praw Kobiet uruchomiła całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy                         

Telefon interwencyjny; 600 070 717

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

logo za życiem

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny