Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

Ogłoszenia

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 200, e-mail: ops@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e), art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

-  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4) odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych: dostawcy programów i usług informatycznych podmioty uczestniczące w realizacji zleceń Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

5) w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa dane mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nienależących do UE.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.

7) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

Zegar

logo za życiem

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny