Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

Ogłoszenia

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 200, e-mail: ops@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e), art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

-  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4) odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych: dostawcy programów i usług informatycznych podmioty uczestniczące w realizacji zleceń Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

5) w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa dane mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nienależących do UE.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.

7) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

Zegar

logo za życiem

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny