Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Dodatek mieszkaniowy - jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalające na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania.

Wszelkie informacje można uzyskać- pokój nr 2, I piętro, tel 76 8319 140

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jest on wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry- zarządcy domu lub osobiście osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny ( właściciel domu jednorodzinnego), a osoba której lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie i centralnie ciepłą wodę - otrzymuje  ryczałt na zakup opału.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawartych w ustawie a dotyczących: tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, powierzchni zajmowanego lokalu,  wysokości osiąganego dochodu oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu. W wypadku stwierdzenia , że osoba , której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie ww. wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Zryczałtowany dodatek energetyczny - przysługuje osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, posiadającej indywidualną bądź kompleksową umowę z zakładem energetycznym na sprzedaż energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Kwoty dodatku ogłasza Minister Gospodarki w Monitorze Polskim do 30 kwietnia każdego roku.

Aby uzyskać dodatek energetyczny należy złożyć pisemny wniosek i dołączyć:

1. kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

2. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Dodatek przyznaje się na okres pobierania dodatku mieszkaniowego lub obowiązywania kwoty dodatku ogłaszanej przez Ministra Gospodarki ( 30 kwietnia).

Zegar

logo za życiem

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny